Thông tin chung

  • Lớp học:
    Luật Đất đai
  • Thời gian (ngày):
    146
  • Ngày bắt đầu
    07/08/2017

Giảng viên

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Về lý thuyết, người học nắm được những vấn đề cơ bản sau:

-    Tính đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai.

-    Khái niệm, nguyên tắc cơ bản của ngành luật đất đai.

-    Nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

-    Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất, đặc biệt là quyền giao dịch quyền sử dụng đất và các loại nghĩa vụ tài chính.

-    Nhận thức được vị trí, vai trò của pháp luật đất đai trong hệ thống pháp luật Việt Nam và đối với công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, về thực tiễn, người học có thể:

-    Nhận dạng được các loại chủ thể và hình thức sử dụng đất; các dạng tranh chấp đất đai và khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai để từ đó vận dụng giải quyết các tình huống trong thực tế.

-    Có được kỹ năng đọc, hiểu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật đất đai, từ đó vận dụng giải quyết các tình huống thực tế về quản lý và sử dụng đất.

2. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học Luật đất đai giới thiệu đến người học những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về Luật đất đai, giúp người học nhận thức được chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam, hiểu được về cơ bản sự chi phối của chế độ sở hữu này đối với việc quản lý và sử dụng đất đai thông qua các quy phạm pháp luật đất đai cụ thể.

Với môn học Luật Đất đai, người học sẽ nắm được các quy định về các hoạt động quản lý đất đai, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất để từ đó giải quyết các vụ việc cụ thể trên thực tế.
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
5
Tiết 5
Offline
6
Tiết 6
Offline
7
Tiết 7
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
5
Tiết 5
Offline
6
Tiết 6
Offline
7
Tiết 7
Offline
8
Tiết 8
Offline
9
Tiết 9
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
5
Tiết 5
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
1
Tiết 1
Offline
2
Tiết 2
Offline
3
Tiết 3
Offline
4
Tiết 4
Offline
5
Tiết 5
Offline