Thông tin chung

 • Lớp học:
  Luật Lao động
 • Thời gian (ngày):
  146
 • Ngày bắt đầu
  07/08/2017
 1. Mục tiêu chung của môn học
 1. Mục tiêu nhận thức:
 • Về kiến thức:
 • Hiểu được những vấn đề khái quát mang tính lý luận về Luật Lao động Việt Nam như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động, mối quan hệ giữa Luật Lao động và những ngành luật khác, cấu trúc và nội dung của hệ thống Luật Lao động, các nguyên tắc cơ bản và lịch sử hình thành và phát triển của Luật Lao động Việt Nam.
 • Hiểu được khái niệm, đặc điểm, các yếu tố cấu thành và các căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt của các loại quan hệ pháp luật lao động.
 • Hiểu được khái niệm và vận dụng được các quy định pháp luật về các chế định cụ thể trong Luật Lao động như việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đại diện tập thể lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động, đình công, quyền đình công của người lao động  và giải quyết đình công.

 

 • Về kỹ năng:
 • Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về Luật Lao động; kỹ năng  tổng hợp, hệ thống hóa thông tin về pháp luật lao động.
 • Phân tích, tổng hợp và vận dụng các quy định pháp luật lao động để giải quyết các tình huống thực tiễn.
 • Bình luận, đánh giá các quy định pháp luật lao động và thực tiễn áp dụng pháp luật lao động.

 

 • Về thái độ:
 • Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật lao động và quan tâm tìm hiểu thực tiễn quan hệ lao động.
 • Chủ động vận dụng các kiến thức đã học trong phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quan hệ lao động.

 

 1. Các mục tiêu khác:
 • Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.
 • Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.
 • Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá.
 • Góp phần rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.
 • Góp phần rèn luyện kỹ năng thuyết trình và diễn đạt.
 • Góp phần rèn luyện tư duy phản biện.

 

 1. Tóm tắt nội dung

Luật lao động là một môn khoa học pháp lý chuyên ngành nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật lao động Việt Nam. Môn học bao gồm những vấn đề cơ bản sau:

 1. Khái quát về luật lao động Việt Nam
 2. Quan hệ pháp luật lao động
 3. Việc làm - học nghề
 4. Hợp đồng lao động
 5. Thỏa ước lao động tập thể và công đoàn
 6. Thời giờ làm việc - Thời giờ nghỉ ngơi
 7. Tiền lương
 8. Kỷ luật lao động – Trách nhiệm vật chất
 9. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động. 

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là các sinh viên năm thứ 3 hoặc 4, học kỳ 6  hoặc 7 trong chương trình đào tạo cử nhân luật.

1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
9
Tiết 9
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4