Thông tin chung

 • Lớp học:
  Tội phạm học
 • Thời gian (ngày):
  146
 • Ngày bắt đầu
  07/08/2017
 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC
  1. Các mục tiêu chung (về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ)

Về kiến thức:

Sau khi kết thúc môn học, người học có khả năng:

Nhận thức được tình hình tội phạm ở khía cạnh lý luận và thực tiễn; những nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, loại tội phạm và tội phạm cụ thể; những đặc điểm nhân thân người phạm tội; các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Về kỹ năng:

Trên cơ sở lĩnh hội khối kiến thức cơ bản về Tội phạm học, người học có thể :

Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu về tình hình tội phạm và con người phạm tội; mô tả và đánh giá  được tình hình tội phạm tồn tại trên thực tế đồng thời giải thích được nguyên nhân xuất hiện, tồn tại tình hình tội phạm và tội phạm cụ thể; dự báo được tình hình tội phạm và những người có xu hướng phạm tội; xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng ngừa tội phạm cũng như kỹ năng phản biện, đánh giá về các chương trình, kế hoạch và biện pháp phòng ngừa tội phạm tại một địa bàn cụ thể.

 Về thái độ: Nghiên cứu hệ thống kiến thức lý luận về Tội phạm học, người học sẽ:

Hình thành và thay đổi trong nhận thức của sinh viên về giá trị và tầm quan trọng của phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là khả năng “ngừa sớm” tội phạm.; Sinh viên sẽ quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tình hình tội phạm để chủ động phòng ngừa tội phạm. Môn học mở ra cho sinh viên những lĩnh vực nghiên cứu mới ở phạm vi quốc gia và quốc tế có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm

 1. Các mục tiêu khác

-Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm

- Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá

- Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng

- Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình

 1. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 

Tội phạm học là một khoa học nghiên cứu về tình hình tội phạm đã xảy ra trên thực tế ở khía cạnh đặc điểm, tính chất và các thông số của tình hình tội phạm. Nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm được tội phạm học nghiên cứu bao gồm nguyên nhân, điều kiện chung và nguyên nhân, điều kiện riêng cho mỗi nhóm tội phạm và tội phạm cụ thể. Trên cơ sở đặc điểm về tình hình tội phạm, nguyên nhân và điều kiện phạm tội, tội phạm học tiếp tục nghiên cứu công tác dự báo tội phạm cũng như các chương trình, kế hoạch và các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Trong số các khoa học về  phòng ngừa tội phạm, Tội phạm học được định hướng nghiên cứu chuyên sâu về phòng ngừa trước (sớm), góp phần hạn chế và tiến đến loại trừ tội phạm khỏi xã hội.

1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4