Thông tin chung

 • Lớp học:
  Công pháp quốc tế
 • Thời gian (ngày):
  146
 • Ngày bắt đầu
  07/08/2017
 • Tài liệu môn học

1. Mục tiêu môn học

a. Các mục tiêu chung

* Mục tiêu nhận thức:

- Về kiến thức

Học xong môn Côn pháp quốc tế người học phải:

+ Nắm được những kiến thức lý luận chung về hệ thống Luật quốc tế ( khái niệm, đặc điểm, hệ thống các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc, nguồn pháp lý)

+ Nhận diện được bản chất của Luật quốc tế

+ Phân biệt được sự khác nhau giữa luật quốc tế với luật quốc gia và mối quan hệ biện chứng giữa hai hệ thống pháp luật này.

+ Nắm được các loại nguồn, mối quan hệ và vấn đề áp dụng nguồn của luật quốc tế.

+ Nắm được nội dung, đặc điểm, vai trò của các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.

+ Nắm được những yếu tố cấu thành quốc gia - chủ thể cơ bản của luật quốc tế; vấn đề công nhận; kế thừa quốc gia.

+ Nắm được các kiến thức lý luận và pháp lý cơ bản về dân cư như quốc tịch, chế độ pháp lý của người nước ngoài; người nhiều quốc tịch; người không quốc tịch; cư trú chính trị, bảo hộ công dân và các vấn đề cơ bản về quyền con người trong luật quốc tế.

+ Nắm được các yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia và tính chất chủ quyền của quốc gia trên từng vùng lãnh thổ;

+ Nắm được cách thức xác lập, thay đổi, chấm dứt chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ;

+ Nắm được khái niệm, các bộ phận, kiểu, cách thức xác định biên giới quốc gia cũng như quy chế pháp lý của biên giới quốc gia.

+ Nắm được khái niệm, cách xách định và quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia và biển quốc tế, vùng, đáy đại dương.

+ Nắm được các kiến thức pháp lý về quan hệ ngoại giao và lãnh sự giữa các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế như trình tự thiết lập các cơ quan quan hệ đối ngoại ở nước ngoài và quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao, lãnh sự

+ Nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn của tranh chấp quốc tế và biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế

+ Hiểu và phân biệt được một tranh chấp quốc tế khác với các tranh chấp khác  thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật quốc gia;

+ Nắm được các kiến thức cơ bản của một số cơ chế giải quyết ranh chấp quốc tế phổ biến như LHQ, ASEAN, EU, Luật biển.

+ Nắm được những nội dung cơ bản về vi phạm pháp luật quốc tế, phân biệt được các chủ thể và hành vi vi phạm pháp luật quốc tế; cơ sở và cách thức thực thi trách nhiệm pháp lý quốc tế của quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế.

 • Về kỹ năng

       Học xong môn học này người học phải:

+ Có khả năng đọc, hiểu và biết cách khai thác những vấn đề liên quan đến luật quốc tế.

+ Nhận biết được tổng thể các vấn đề pháp lý về nguồn, tư cách chủ thể của các chủ thể luật quốc tế; quy chế pháp lý của dân cư, lãnh thổ, biên giới quốc gia.

+ Có khả năng nhận thức, phân biệt được quan hệ ngoại giao với quan hệ lãnh sự cũng như các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao với các quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự.

+ Nhận biết được những hành vi nào vi phạm pháp luật quốc tế (trái với những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và các điều ước quốc tế phổ biến)

+ Phân tích, tổng hợp, đánh giá những vấn đề mang tính thời sự quốc tế.

+ Vận dụng những kiến thức pháp lý vào thực hành kỹ năng vận dụng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp.

 • Về thái độ

Học xong môn học người học phải:

+ Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn của luật quốc tế.

+ Nhận thức rõ vai trò của luật quốc tế trong quan hệ quốc tế ngày nay

+ Tích cực đấu tranh bảo vệ công lý.

+ Có ý thức vận dụng các kiến thức và pháp luật đã học trong  thực tiễn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia , góp phần đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế , nhằm góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế..

+ Tuyên truyền giải thích sâu rộng, mở  rộng đến mọi đối tượng trong xã hội về lập trường quan điểm của Nhà nước ta nhằm nâng cao nhận thức tinh thần hội nhập hợp tác quốc tế.

b. Các mục tiêu khác:

Học xong môn học này người học sẽ:

+ Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.

+ Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

+ Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.

+ Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng.

+ Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.

+ Hoàn thiện kỹ năng nói,và nghệ thuật  đàm phán để giải quyết vấn đề mà quốc gia quan tâm.

+ Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản dự thảo điều ước.

2. Tóm tắt nội dung môn học

Công pháp quốc tế là hệ thống pháp luật độc lập với hệ thống pháp luật của các quốc gia, bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm phạm pháp luật do các chủ thể của luật quốc tế (quốc gia, các tổ chức liên quốc gia và các vùng lãnh thổ có quy chế pháp lý đặc biệt) mà trước và chủ yếu là quốc gia thỏa thuận xây dựng nên trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội quốc tế, mà cốt lõi là quan hệ chính trị. Môn học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về luật quốc tế gồm: Khái niệm và các đặc trưng của luật quốc tế; nguồn của luật quốc tế; dân cư trong luật quốc tế; lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế; quan hệ ngoại giao và lãnh sự giữa các chủ thể của luật quốc tế; tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tế.

1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
9
Tiết 9
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
9
Tiết 9
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
9
Tiết 9
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6