Thông tin chung

 • Lớp học:
  Luật Hiến pháp
 • Thời gian (ngày):
  146
 • Ngày bắt đầu
  07/08/2017
 1. Mục tiêu môn học
  1. Các mục tiêu chung (về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ)

+ Về kiến thức

           Với môn học này, sinh viên sẽ có được những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về Hiến pháp và lịch sử lập hiến Việt Nam, chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng của nước CHXHCN Việt Nam, hiểu được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước CHXHCN Việt Nam và cơ chế bảo vệ. Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các hệ thống cơ quan trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. Sinh viên sẽ hiểu được các mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước của nước CHXNCN Việt Nam.

         Sau khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có thể vận dụng những kiến thức được trang bị để phân tích, giải thích, đánh giá các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ mang tính thời sự, đặc biệt là về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trung ương và ở địa phương.

          Phương pháp biện chứng và lịch sử sẽ được áp dụng để truyền đạt cho sinh viên những kiến thức không chỉ mang tính thời sự theo Hiến pháp và pháp luật hiện hành mà còn trên cơ sở phân tích, đối chiếu để làm rõ sự kế thừa và phát triển của mỗi vấn đề qua các bản hiến pháp Việt Nam.

+ Về kỹ năng

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu các khoa học pháp lý chuyên ngành tiếp theo trong chương trình đào tạo.

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tiễn.

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau liên quan đến nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên ngành một cách nghiêm túc và khoa học.

- Có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra được các ý kiến cá nhân về các vấn đề trong lĩnh vực luật Hiến pháp.

+ Về thái độ

- Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khoa học về bản chất của chế độ xã hội hiện hành ở Việt Nam. Nhận thức một cách khách quan và mang tính xây dựng về những ưu nhược điểm của các chế định hiện hành, trên cơ sở đó hình thành ý thức nghiêm túc về việc hoàn thiện các chế định đó.

- Có thái độ yêu thích và đam mê nghiên cứu, khách quan, khoa học trong đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung của môn học.

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học trong việc nghiên cứu các môn khoa học tiếp theo.

 1. Các mục tiêu khác
 • Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.
 • Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.
 • Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá.
 • Rèn kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng.
 • Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
  2.Tóm tắt nội dung môn học 
 • Luật Hiến pháp Việt Nam là một môn học quan trọng, cung cấp những kiến thức về Khoa học Luật Hiến pháp, ngành luật Hiến pháp, chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quan hệ cơ bản giữa nhà nước và công dân, những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tạo nền tảng kiến thức chung cho sinh viên trong nghiên cứu các môn khoa học pháp lý tiếp theo.

  Cụ thể, môn học gồm 13 vấn đề tập trung vào 4 nội dung chính:

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật Hiến pháp và Hiến pháp.
 • Chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng.
 • Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
 • Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước
 • Môn học được thiết kế giảng dạy cho sinh viên ở tất cả các hệ đào tạo, cho sinh viên chuyên ngành luật năm thứ 2, sau khi sinh viên đã hoàn thành xong các môn học tiên quyết : Triết học, Lý luận Nhà nước và pháp luật.

1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
9
Tiết 9
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 6
6
Tiết 7
7
Tiết 8
8
Tiết 9
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5