Thông tin chung

  • Lớp học:
    Luật Hành chính
  • Thời gian (ngày):
    146
  • Ngày bắt đầu
    07/08/2017

Giảng viên

1. Mục tiêu của môn học

    - Về kiến thức: Trang bị được cho sinh viên kiến thức cơ bản về Luật Hành chính nói chung như: các nguyên tắc, hình thức và phương pháp hoạt động hành chính, tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính, các vấn đề về công chức, công vụ, vi phạm và cưỡng chế hành chính, thủ tục hành chính, thanh tra, khiếu nại, tố cáo, những đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính, công tác quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực.

 - Về kỹ năng: Trên nền tảng kiến thức được trang bị đó sinh viên có thể áp dụng pháp luật hành chính vào việc xử lý các tình huống, bài tập liên quan như việc xác định đối tượng điều chỉnh; quan hệ pháp luật hành chính; việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; việc xử lý vi phạm hành chính, thủ tục hành chính, thanh tra…

- Về thái độ: sinh viên hiểu sâu về luật hành chính và có ý thức tuân thủ pháp luật hành chính.

2. Tóm tắt nội dung môn học

Luật hành chính Việt Nam sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý nhà nước, các chủ thể quản lý nhà nước, các hình thức, phương pháp quản lý nhà nước từ khái quát đến cụ thể và có gắn liền với vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân như: quản lý nhà nước; Ngành luật hành chính; địa vị pháp lý của các chủ thể Luật hành chính; thủ tục hành chính; vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước. Đây là những kiến thức rất cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước; bảo đảm pháp luật hành chính được thực thi nghiêm chỉnh; hoạt động quản lý có hiệu quả. Đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo hộ các quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản lý nhà nước.

Luật hành chính Việt Nam còn cung cấp những kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lý chuyên ngành khác như: Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tố tụng hành chính, Hoạt động xây dựng văn bản pháp luật, Luật đất đai, Luật tài chính, Luật lao động, Luật môi trường và Luật hôn nhân và gia đình, đều là những nhóm kiến thức chuyên ngành

2. Tóm tắt nội dung môn học

Luật hành chính Việt Nam sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý nhà nước, các chủ thể quản lý nhà nước, các hình thức, phương pháp quản lý nhà nước từ khái quát đến cụ thể và có gắn liền với vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân như: quản lý nhà nước; Ngành luật hành chính; địa vị pháp lý của các chủ thể Luật hành chính; thủ tục hành chính; vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước. Đây là những kiến thức rất cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước; bảo đảm pháp luật hành chính được thực thi nghiêm chỉnh; hoạt động quản lý có hiệu quả. Đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo hộ các quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản lý nhà nước.

Luật hành chính Việt Nam còn cung cấp những kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lý chuyên ngành khác như: Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tố tụng hành chính, Hoạt động xây dựng văn bản pháp luật, Luật đất đai, Luật tài chính, Luật lao động, Luật môi trường và Luật hôn nhân và gia đình, đều là những nhóm kiến thức chuyên ngành

2. Tóm tắt nội dung môn học

Luật hành chính Việt Nam sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý nhà nước, các chủ thể quản lý nhà nước, các hình thức, phương pháp quản lý nhà nước từ khái quát đến cụ thể và có gắn liền với vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân như: quản lý nhà nước; Ngành luật hành chính; địa vị pháp lý của các chủ thể Luật hành chính; thủ tục hành chính; vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý nhà nước. Đây là những kiến thức rất cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước; bảo đảm pháp luật hành chính được thực thi nghiêm chỉnh; hoạt động quản lý có hiệu quả. Đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo hộ các quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong quản lý nhà nước.

Luật hành chính Việt Nam còn cung cấp những kiến thức nền tảng cho việc nghiên cứu các khoa học pháp lý chuyên ngành khác như: Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tố tụng hành chính, Hoạt động xây dựng văn bản pháp luật, Luật đất đai, Luật tài chính, Luật lao động, Luật môi trường và Luật hôn nhân và gia đình, đều là những nhóm kiến thức chuyên ngành

1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
9
Tiết 9
10
Tiết 10
11
Tiết 11