Thông tin chung

  • Lớp học:
    Pháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo
  • Thời gian (ngày):
    146
  • Ngày bắt đầu
    07/08/2017

Các mục tiêu chung

* Về kiến thức

- Sinh viên được tiếp cận với những kiến thức lý luận, pháp lý lẫn thực tiễn về tổ chức và hoạt động thanh tra, khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo;

- Sinh viên có khả năng tìm hiểu và phân tích những vấn đề khác nhau của quá trình tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong quản lý nhà nước. Đồng thời có khả năng tìm hiểu và phân tích những vấn đề khác nhau trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại cũng như trong tố cáo và giải quyết tố cáo. Kiến thức của môn học sẽ củng cố và phát triển khối kiến thức quản lý nhà nước cho sinh viên.

* Về kỹ năng

Môn học sẽ giúp sinh viên, học viên củng cố và phát triển những kỹ năng cơ bản sau:

- Nhận biết, phân tích, đánh giá những quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra và hoạt động thanh tra; khiếu nại và giải quyết khiếu nại; tố cáo và giải quyết tố cáo. Đặc biệt còn nhận diện sự tương tác của vấn đề này đối với quá trình quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, của chủ thể quản lý nhà nước;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý tình huống thực tiễn trong công tác thanh tra về khía cạnh tổ chức và trong một cuộc thanh tra;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá và xủ lý tình huống thực tiễn trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý tình huống thực tiễn trong tố cáo và giải quyết tố cáo;

- Kỹ năng nghiên cứu, lập luận và qua đó giúp sinh viên phát triển tư duy nhận thức khoa học.

* Về thái độ

- Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, tư duy logic trong việc đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thanh tra, khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo ở địa phương;

- Nhận thức rõ vị trí, vai trò của của thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong quản lý nhà nước ở địa phương;

- Tích cực trong việc vận dụng các kiến thức về pháp luật thanh tra, khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo ở địa phương để vận dụng đúng đắn vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Các mục tiêu khác

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;

- Phát triển tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;

- Trau dồi, phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá;

- Rèn kỹ năng nói chuyện, thuyết trình trước công chúng;

- Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.

2. Tóm tắt nội dung môn học

Pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo là một môn khoa học pháp lý nghiên cứu các vấn đề về lý luận, pháp lý và thực tiễn của tổ chức và hoạt động thanh tra, khiếu nại, tố cáo ở nước ta.

Đây là môn học có ý nghĩa quan trọng trong chương trình đạo tạo ở bậc cử tại Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về bộ máy thanh tra, đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra; về hình thức, phương pháp, quy trình thanh tra; về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; về tố cáo và giải quyết tố cáo và quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo.

Những kiến thức nền tảng trên giúp người học sử dụng hiệu quả trong xử lý công việc chuyên môn, đặc biệt với tư cách là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và ứng dụng trong cuộc sống.

1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6