/* This button was generated using CSSButtonGenerator.com */

Thông tin chung

 • Mã lớp:
  Luật Thuế
 • Thời gian (ngày):
  146
 • Ngày bắt đầu
  07/08/2017
 1. Mục tiêu môn học
  1. Các mục tiêu chung
   1. Mục tiêu về kiến thức:
 • Hiểu được kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật thuế, hiểu và nắm bắt đúng các khái niệm về đối tượng chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, đối tượng nộp thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, chế độ miễn, giảm thuế,… trong từng sắc thuế.
 • Nhận diện phạm vi điều tiết và cách thức điều tiết của từng sắc thuế.
 • Nắm bắt những quy định của pháp luật về chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với tất cả các sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam, các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế.
 • Nhận diện hành vi vi phạm pháp luật thuế và các vấn đề về xử lý vi phạm pháp luật thuế.
 • Nắm bắt các vấn đề thực tiễn pháp lý cơ bản trong lĩnh vực thuế.
 1. Mục tiêu về kỹ năng:
  • Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề trong mối quan hệ tổng thể; kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề thuộc về lý luận và quy định pháp luật của các đạo luật thuế.
  • Thành thạo một số kỹ năng tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn quản lý nhà nước về thuế cũng như thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
  • Vận dụng kiến thức về thuế để tư vấn cho đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật;
  • Có kỹ năng bình luận, đánh giá các quy định pháp luật thực định nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật thuế vào thực tiễn.
  • Biết vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để diễn giải quy phạm pháp luật khi áp dụng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn quản lý nhà nước và thực thi quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế.
  • Có kiến thức pháp luật thuế để vận dụng vào các công việc thực tế như: Thanh tra thuế, thực hiện các công việc của cán bộ Hải quan, cán bộ thuế theo đúng pháp luật, tư vấn về kê khai, quản lý thuế, thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
   1. Mục tiêu về thái độ:
  • Hình thành nhận thức và thái độ đúng đắn về quyền và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế thị trường.
  • Hình thành thái độ khách quan đối với lợi ích cần được bảo vệ của các chủ thể có liên quan đến thực hiện nghĩa vụ thuế, bao gồm lợi ích của đối tượng nộp thuế, người nộp thế, người chịu thuế và của nhà nước.

 

 1. Các mục tiêu khác
 • Phát huy khả năng làm việc nhóm;
 • Phát huy khả năng chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, dữ liệu, hỗ trợ pháp lý trong việc giải quyết/vận dụng pháp luật thuế vào thực tiễn;
 • Tăng cường khả năng đánh giá, lập luận và giải thích pháp luật.

 

 1. Tóm tắt nội dung môn học

Luật Thuế là một môn khoa học pháp lý chuyên ngành hẹp, cung cấp những kiến thức cơ bản về phạm vi điều tiết của các sắc thuế và trình tự thủ tục thực hiện nghĩa vụ thuế của các chủ thể đối với nhà nước. Môn học gồm các vấn đề chính sau đây:

1.   Lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam bao gồm các nội dung: i) khái niệm, vai trò và cách thức phân loại thuế; ii) bản chất pháp lý của những yếu tố cơ bản cấu thành nên một sắc thuế; iii) các nguyên tắc và yêu cầu của việc xây dựng hệ thống pháp luật thuế Việt Nam; iv) vai trò, mục tiêu của các sắc thuế trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam.

2.   Pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ.

3.   Pháp luật thuế thu vào thu nhập

4.   Pháp luật thuế thu vào hành vi sử dụng một số tài sản của nhà nước.

5.   Xử lý vi phạm pháp luật thuế.

1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
7
Tiết 7
8
Tiết 8
9
Tiết 9
10
Tiết 10
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5
6
Tiết 6
1
Tiết 1
2
Tiết 2
3
Tiết 3
4
Tiết 4
5
Tiết 5