Đề cương môn học

Danh sách môn học
STT Mã môn học Tiêu đề Số ĐVHT Đề cương Tài liệu
1 451024 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3
2 AI01 Kỹ năng làm việc nhóm 3
3 ECL6 English Communication Level 6 3
4 KNLVN Kỹ năng làm việc nhóm 3
5 KNPV Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công 4
6 STHD Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 4
7 TA3 English Communication Level 3: Pre - Intermediate 4
8 THDC Tin học đại cương 2