Đề cương môn học

Danh sách môn học
STT Mã môn học Tiêu đề Số ĐVHT Đề cương Tài liệu
1 AI01 Kỹ năng làm việc nhóm 3
2 CPQT Công pháp Quốc Tế 3
3 ECL6 English Communication Level 6 3
4 GDDSVNO Giao dịch dân sự về nhà ở 2
5 KNLVN Kỹ năng làm việc nhóm 3
6 KNPV Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công 4
7 L1 Luật lao động Việt Nam 3
8 LDD Luật Đất Đai 2
9 LHC Luật Hành Chính 2
10 LHPVN Luật Hiến Pháp Việt Nam 3